2019-08-01

Ny föreståndare

Therese Höglund börjar hos oss som föreståndare från augusti månad.
Hon är auktoriserad socionom, steg-1 terapeut, 1-årig utbildning som missbruksterapeut samt 1-årig utbildning inom familjebehandling.
Therese kommer närmast från konsulentstödd familjehemsvård där hon verkade som verksamhetschef. Hon har lång erfarenhet som föreståndare på HVB-hem, enhetschef socialjour, handläggare socialtjänst, behandlingsassistent LVM-hem.

Direktlänk till inlägget »

2018-10-18

Välkommen Kristina Lund!

Välkommen Kristina Lund!
HVB Falun stärkte den 1 september 2018 upp befintlig personalstab med en behandlingsansvarig.
Kristina Lund är förskollärare i grunden, och har arbetat med barn med neuropsykiatriska diagnoser. Hon är även utbildad Steg-1 KBT terapeut.

Utbildning
Under september månad skickades ytterligare några av våra anställda på utbildning i HAP, och vi jobbar aktivt med det i verksamheterna med gott resultat.

Vår brandskyddsansvarige samt skyddsombud har också uppdaterat sina kunskaper genom utbildning i brandskydd samt SAM/BAM.

Facebook
Nu finns InDomi på Facebook! Besök gärna vår facebooksida InDomi HVB.

Direktlänk till inlägget »

2018-06-25

Beslut från IVO

Beslut
IVO bifaller ansökan om ändring av tillståndet för InDomi AB.
Ändringen avser byte av föreståndare till Veronika Andersen samt utökning av antalet platser från 9 till 14 för InDomi HVB Falun.

Skälen för beslutet
Vid en sammantagen bedömning finner IVO att InDomi AB har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet enligt 7 kap. 2 § SoL även med den förändring som avses.

Målgrupp
Barn i åldern 15 till och med 18 år som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom problem i den sociala interaktionen, problem i relationen till föräldrar, kamrater och har bristfällig eller havererad skolgång. Barnen har ett destruktivt umgänge och är i riskzonen för att hamna i missbruk, kriminalitet eller annat destruktivt beteende.

Verksamhetens innehåll
Verksamhetens mål kommer vara att med hjälp av evidensbaserade metoder, hög kompetens och samlad erfarenhet skapa en miljö där barnen får möjlighet att förändra och påverka sin situation till en för dem bättre och fungerande livssituation.

Direktlänk till inlägget »

2018-04-04

Beslut från IVO

Beslut från IVO gällande tillsyn av InDomi HVB Falun har kommit. Temat var trygghet och säkerhet för de placerade barnen.

IVO har inte funnit några brister gällande de nedanstående granskade delarna:

  • Verksamheten följer sitt tillstånd avseende föreståndare, målgrupp och lokaler.
  • Verksamheten säkerställer att de inskrivna blir delaktiga i hur vården planeras och genomförs.
  • Verksamheten har fastställda rutiner så säkerheten kan upprätthållas.
  • Personalens sammantagna kompetens bedöms ge förutsättningar för att bemöta de behov av stöd som målgruppen har och för att säkerställa en trygg och säker vård.
  • Verksamhetens bemanning ger förutsättningar för att tillförsäkra ungdomarna en trygg och säker vård.
  • Verksamhetens lokaler bidrar till trygghet och säkerhet.

Ivo bedömer att det vid inspektionstillfället var en brist att de granskade lämplighetsbedömningarna vid beslut om inskrivning saknade vissa dela utifrån 3kap. 3§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:55) om hem för vård eller boende.

Verksamheten uppgav att de omgående ska revidera sin rutin för lämplighetsbedömningar för att åtgärda bristen varpå IVO avstår från att ställa vidare krav.

Anmärkning:
Denna brist i rutinen rättades till samma dag.

Direktlänk till inlägget »

2018-03-21

Mässa i Stockholm

InDomi HVB deltar på HVB-dagen i Stockholm den 21 mars 2018. Som äger rum på 7A Odenplan (Odengatan 65) Stockholm.
Välkommen till en kostnadsfri kunskaps- och inspirationsdag med fokus på HVB. Arrangeras av HVB Guiden (se program)

Direktlänk till inlägget »

2018-03-16

Utbildad personal

InDomi HVB Falun har nyutbildat 3 st personal i HAP haschavvänjningsprogrammet och CPU cannabisprogrammet för unga.

Direktlänk till inlägget »

2018-03-16

Ramavtal

Vi arbetar idag både med och utan ramavtal för optimal samverkan med våra uppdragsgivare.

Direktlänk till inlägget »

2018-03-15

Utskrift av informationsblad

Nu fungerar utskriften av informationsbladet En trygg och säker HVB placering på vår hemsida.

Direktlänk till inlägget »

2018-01-30

Beslut från IVO

IVO bifaller ansökan om ändring av tillståndet för InDomi AB. Beslutet gäller namnändring från InDomi till InDomi HVB Falun, samt byte av föreståndare till Jan Kjellin. Jan Kjellin har socionomexamen sedan 30 år tillbaka och har mångårig erfarenhet av arbete inom socialtjänsten med barn och unga samt drygt 15 års chefskap inom privat vård & omsorg.

Direktlänk till inlägget »

2018-01-12

Beslut från IVO

Tillsyn har gjorts på Rosenhills behandlingshem i Bodafors (Nässjö). IVO avslutar ärendet utan några åtgärder men vill uppmärksamma huvudmannen på att vidareutveckla lämplighetsbedömningarna vid inskrivning så de följer gällande bestämmelser.

IVO bedömer att

  • Föreståndaren har den utbildning och erfarenhet som krävs för att leda, utveckla och följa upp verksamheten.
  • Personalen har en sammantagen kompetens vad gäller utbildning och erfarenhet för att erbjuda god och säker vistelse på boendet.
  • Bemanningen ger förutsättningar för trygg och säkerhet i verksamheten.
  • Verksamheten arbetar för att förebygga och hantera allvarliga händelser.

Direktlänk till inlägget »

2018-01-02

Beslut från Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

IVO bifaller verksamhetens önskemål om ändring av tillståndet för InDomi AB, gällande byte av verksamhetens åldersspann från 13 - 17 år till följande; Från 15 år och till och med 18 år.

Direktlänk till inlägget »