Beslut från IVO

2018-04-04

Beslut från IVO gällande tillsyn av InDomi HVB Falun har kommit. Temat var trygghet och säkerhet för de placerade barnen.

IVO har inte funnit några brister gällande de nedanstående granskade delarna:

  • Verksamheten följer sitt tillstånd avseende föreståndare, målgrupp och lokaler.
  • Verksamheten säkerställer att de inskrivna blir delaktiga i hur vården planeras och genomförs.
  • Verksamheten har fastställda rutiner så säkerheten kan upprätthållas.
  • Personalens sammantagna kompetens bedöms ge förutsättningar för att bemöta de behov av stöd som målgruppen har och för att säkerställa en trygg och säker vård.
  • Verksamhetens bemanning ger förutsättningar för att tillförsäkra ungdomarna en trygg och säker vård.
  • Verksamhetens lokaler bidrar till trygghet och säkerhet.

Ivo bedömer att det vid inspektionstillfället var en brist att de granskade lämplighetsbedömningarna vid beslut om inskrivning saknade vissa dela utifrån 3kap. 3§ Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:55) om hem för vård eller boende.

Verksamheten uppgav att de omgående ska revidera sin rutin för lämplighetsbedömningar för att åtgärda bristen varpå IVO avstår från att ställa vidare krav.

Anmärkning:
Denna brist i rutinen rättades till samma dag.