Beslut från IVO

2018-06-25

Beslut
IVO bifaller ansökan om ändring av tillståndet för InDomi AB.
Ändringen avser byte av föreståndare till Veronika Andersen samt utökning av antalet platser från 9 till 14 för InDomi HVB Falun.

Skälen för beslutet
Vid en sammantagen bedömning finner IVO att InDomi AB har förutsättningar att bedriva verksamheten med god kvalitet och säkerhet enligt 7 kap. 2 § SoL även med den förändring som avses.

Målgrupp
Barn i åldern 15 till och med 18 år som utsätter sin hälsa och utveckling för påtagliga risker genom problem i den sociala interaktionen, problem i relationen till föräldrar, kamrater och har bristfällig eller havererad skolgång. Barnen har ett destruktivt umgänge och är i riskzonen för att hamna i missbruk, kriminalitet eller annat destruktivt beteende.

Verksamhetens innehåll
Verksamhetens mål kommer vara att med hjälp av evidensbaserade metoder, hög kompetens och samlad erfarenhet skapa en miljö där barnen får möjlighet att förändra och påverka sin situation till en för dem bättre och fungerande livssituation.