Indomi Hem – konsulentstödd familjehemsvård

Indomi AB är en koncern som bedriver HVB-hemsvård, konsulentstödd familjehemsvård via Indomi Hem och psykiatrisk vård via JeWe psykiatri. Det gemensamma för hela koncernen är den höga ambitionen rörande kvalité.

Indomi hem är en del i vårdkedjan.

Vi erbjuder en högspecialiserad vård i en hemlik miljö. Genom god kvalité på vår handledning, bra matchning före placering och stöd dygnet runt ger vi familjehemmen goda förutsättningar att lyckas med sitt uppdrag. Många familjehem har lång erfarenhet av att ta emot barn och ungdomar som placeras av olika skäl.


Högspecialiserad vård


I ett nära samarbete med vårt systerbolag JeWe erbjuder vi kvalificerade bedömningar, behandlingar och fullständiga neuropsykiatriska utredningar där både psykolog- och läkarbedömning ingår. JeWe har mycket erfarna och meriterade psykologer och läkare.
Alla barn/ungdomar/unga vuxna som placeras hos oss erbjuds kartläggning av specialist läkare och psykolog vid inledning av placering för bedömning 0m behov av psykiatriska och psykologiska insatser.


Målgrupp

Familjehemsvården vänder sig till barn, ungdomar och unga vuxna/vuxna samt föräldrar/barn, med social problematik -, och neuropsykiatriska svårigheter, ensamkommande barn, hedersrelaterad problematik, skyddsplaceringar, omsorgssvikt, skolproblematik.
Vi kan erbjuda kortare jourplaceringar, utredningsplaceringar samt placeringar över längre tid.


Teori och metoder

Verksamheter grundar sig i en humanistisk grundsyn med ett salutogent förhållningssätt. Vi använder oss av evidensbaserade metoder främst inom KBT och MI. Vi tar stor hänsyn till den enskildes integritet och delaktighet med stöd av barnkonventionen och socialtjänstlagen.


Utredning/rekrytering

För att försäkra oss om familjehemmens kapacitet och förmåga är vi noggranna i vårt utredningsarbete. Allt för att skapa så trygga och bra förhållanden som möjligt för det placerade barnet/den unge. Utredningsarbetet innehåller hembesök, inledningsvis används BRA-fam, djupintervju, referenstagning och registerkontroll. Registerkontroll inhämtas årligen från Rikspolisstyrelsen, Kronofogdemyndigheten, Socialnämnd och Försäkringskassan.


Handledning, stöd och utbildning

Handledning handlar om att stödja och handleda på ett sådant sätt att familjehemmet/jourhemmet hittar sin egen kompetens och får tillgång till nya metoder, verktyg och tankar som de kan utnyttja i sin egen vardagssituation.

Familjehemmen får handledning minst var tredje vecka beroende på den placerades behov och svårighetsgrad. Om familjehemmet behöver mer handledning kommer de att erbjudas. Handledningen sker antingen hemma hos familjen eller i verksamhetens lokaler. Handledningen som en konsulent ger familjehemmet ska syfta till att stötta och vägleda familjehemsföräldrarna i sitt uppdrag. Handledningen är utformad utifrån det enskilda familjehemmets behov och innehåller moment som stärker familjehemmet med beaktade av familjens helhetssituation och relation till det placerade barnet. Vid svårare placeringar erbjuds familjehemmet kvalificerad handledning i grupp alternativt enskilt, utöver det stöd och den handledning som ges av familjehemskonsulent. Den kvalificerade handledningen leds av leg psykolog alternativt leg psykoterapeut tillsammans med erfaren familjehemskonsulent och erbjuder en djupare analys av svårigheter och vägledning kring hantering och bemötande av svårigheter som tas upp av familjehemmet.

Indomi hem erbjuder nya familjehem initial grundutbildning samt kontinuerlig fortbildning för befintliga familjehem. Familjehemmens konsulent har beredskapstjänst i sin anställning och finns därmed tillgänglig dygnet runt om akuta situationer uppstår.

Handledningen genomförs i avsikt att:
- tillvarata familjehemmets egna kunskaper och erfarenheter
- höja familjehemmets kunskaps- och kompetensnivå.
- tillsammans samla och bearbeta erfarenheter för att försöka skapa förståelse för familjedynamik
- skapa en gemensam plattform för förståelse för processer och koppla dessa till adekvat problemlösning.


Familjehemskonsulentens roll:

  • Familjehemskonsulenten handleder, vägleder och stöttar familjehemmet med besök i hemmet och telefonkontakt på regelbunden basis samt efter behov. Behoven ser olika ut beroende på hur problembilden ser ut hos den placerade.
  • Familjehemskonsulenten arbetar för att främja individens relation till sitt biologiska nätverk.
  • Familjehemskonsulenten agerar som ”spindeln i nätet” och samordnar myndighetskontakter och övriga behandlingsinsatser utifrån uppdrag och behov, samt har regelbunden kontakt med uppdragsgivaren.
  • Familjehemskonsulenten bevakar och verkar för att den enskilde får sina behov tillgodosedda enligt uppdragsbeskrivning
  • Familjehemskonsulenter lämnar skriftliga rapporter till uppdragsgivaren om hur placeringen fortskrider.

Är ni intresserade av att bli ett familjehem?

För information om familjehem, lediga platser eller övriga frågor


therese.hoglund@indomi.se

070-381 38 15

Kontakta oss